سامانه مبادله موافقتنامه

اين سامانه متعاقب ابلاغ قانون بودجه كل كشور و ضوابط اجرايي آن در هر سال به منظور تكميل و مبادله :
1- گزارش عملكرد مالي و گزارش مالي و فيزيكي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي.
2- فرمهاي موافقتنامه هاي تملك دارايي سرمايه اي . ايجاد مي شود وكليه شركتهاي تابعه و زير مجموعه در هر سال طبق دستورالعملي ابلاغي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ملزم به تكميل آن ميباشند.
دستگاه متبوع يا دستگاه اجرايي مي بايست نسبت به دريافت كد كاربري و رمز Admin طي يك معرفينامه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اقدام نمايد .

نحوه کاربری
  • Admin : ورود با كد كار بري Admin و تعريف كد كاربري و رمز مدير عامل ، مدير بودجه و كارشتاس .
  • كارشناس : درج شناسه و رمز در سطح كارشناس دستگاه اجرايي - ورود اطلاعات موافقتنامه تحت 6 فرم و تكميل فرمهاي ضميمه 1و2 - تاييد قطعي اطلاعات در كليه فرمها - تاييد نهايي و ارسال به لايه بالاتر
  • مدير بودجه :درج شناسه و رمز در سطح كارشناس ارشد دستگاه اجرايي(مدير بودجه) - ورود اطلاعات موافقتنامه -تاييد قطعي اطلاعات در كليه فرمها - تاييد نهايي و ارسال به لايه بالاتر .
  • مدير عامل : درج شناسه و رمز در سطح مدير عامل دستگاه اجرايي - ورود اطلاعات موافقتنامه - تاييد قطعي اطلاعات در كليه فرمها -تاييد نهايي و ارسال به لايه بالاتر ( وزارت نيرو )
  • دستورالعملی ابلاغی