سامانه نظارت پروژه های عمرانی

در راستاي مواد 34 و 37 قانون برنامه و بودجه سامانه نظارت بر پروژه‌هاي عمراني درگاه ذخيره‌سازي اطلاعات وضعيت پروژه‌هاي عمراني و اطلاع رساني نتايج آن ايجاد گرديد . كليه دستگاه‌هاي اجرايي، استانداري‌هاي سراسر كشور و كارشناسان معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اطلاعات حاصل از بازديد پروژه‌هاي عمراني را از طريق اين سامانه ثبت مي‌كنند. «امور نظارت بودجه سرمايه‌اي» جمع‌بندي نتايج بازديد‌هاي نظارتي و ساير اطلاعات مربوط به پروژه‌هاي عمراني را در قالب گزارش‌هاي ادواري و موردي از اين درگاه به اطلاع عموم مي‌رساند.

مخاطبان خاص اين سايت، مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دانش پژوهان و كارشناسان حوزه امور عمراني هستند.

مستند قانوني وظيفه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در بازديد نظارتي، گردآوري اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و ارائه گزارش‌هاي تحليلي امور عمراني، قوانين برنامه و بودجه، محاسبات عمومي، تنظيم برخي از مقررات مالي دولت، قوانين بودجه سالانه و برنامه‌هاي توسعه كشور است.

دستگاه اجرايي مي بايست نسبت به دريافت كد كاربري و رمز Admin طي يك معرفينامه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اقدام نمايد .

    نحوه كاربري :
  • Admin : ورود با كد كار بري Admin و تعريف كد كاربري و رمز كارشناس ارشد .
  • كارشناس ارشد : ورود با كد كار بري كارشناس ارشد و تعريف كد كاربري و رمز كارشناس بازديد جهت ورود اطلاعات
  • كاربري كارشناس ارشد : درج شناسه و رمز در سطح كارشناس ارشد-بررسي و تاييد اطلاعات درج شده در فرمهاي گزارش بازديد نظارتي و كيفيت اجرا- تاييد نهايي اطلاعات در كليه فرمها
  • كارشناس : درج شناسه و رمز در سطح كارشناس بازديد - تكميل فرمهاي گزارش بازديد نظارتي و كيفيت اجرا و ورود اطلاعات عملكردي پروژه هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي طي دوره هاي سه ماهه سال جاري-تاييد اطلاعات در كليه فرمها