نیروگاههای تولید پراکنده دارای قرارداد خرید تضمینی برق