ماهنامه صنعت برق افتخار دارد در جهت ارتقاء خود بصورت ماهنامه علمی- ترویجی مانند گذشته مقالات علمی و پژوهشی مرتبط با کلیه رشته های مختلف صنعت برق بشرح زیر را چاپ و در اختیار علاقمندان قرار دهد.

ضمنا" در نظر است ویژه نامه هایی بصورت گاهنامه در فواصل انتشار ماهنامه چاپ شود که جهت اطلاع از محورهای اصلی به بخش شماره هاي ويژه مراجعه نماييد

در هر شماره از مجله ، از نويسنده مقاله ممتاز به نحو مقتضي قدرداني خواهد شد