مقدمه :

شرکت توانیر بنا به رسالت والای تحقق آرمان‌های خود در رسیدن به استقلال و خوداتکایی، مجله علمی- ترویجی خود با عنوان صنعت برق را به عنوان وسیله ای برای توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران صنعت و دانشگاه کشور طبق مواد ذیل منتشر می‌کند.

ماده 1‌ . مشخصات مجله شامل :

نام مجله (فارسي و انگليسي ) ،‌ دفعات انتشار ،زمينه‌هاي موضوعي و تخصصي و ساير مشخصات و نشاني ثابت دفتر مجله و آدرس سايت مجله مي‌باشد‌

ماده 2 . هدف :

هدف از چاپ مجله، توسعه و نشر یافته‌های جدید علمی – ترویجی مرتبط با زمینه های مختلف صنعت برق از قبیل تولید، انتقال؛توزیع، شبکه های هوشمند، بازار برق، محیط زیست، مسائل مدیریتی و اقتصادی و ... می باشد.

ماده 3‌ . اركان مجله

اركان مجله عبارت است از‌: صاحب امتياز‌، مديرمسئول‌، سردبير و هیأت تحريريه و مدیر داخلی.

3-1- صاحب امتياز (شرکت توانیر)

3-2- مديرمسئول

3-2-1- وظايف مدير مسئول عبارت است از:

- مسئوليت تمامي موارد حقوقي مجله و پاسخگویی در مقابل قانون

- تهيه آيين نامه هاي داخلي و اجرايي مجله، تنظيم و پيشنهاد بودجه ساليانه و ارائه آن به مدیرعامل ( براي در نظر گرفتن رديف بودجه مورد نياز)، تنظيم مقررات و دستورالعمل‌هاي مالي،پيشنهاد عزل و نصب كاركنان مجله به مدیرعامل ، تهيه و تنظيم قراردادها و موافقتنامه هاي مربوط به امورمجله، حفظ اموال و داراييهاي مجله

- تأييد كننده نهايي مقالات به لحاظ حقوقي براي چاپ، مدير مسئول است و سردبير پس از هماهنگي با مدير مسئول، مقالات را براي چاپ در اختيار مدير داخلي قرار خواهد داد

- بازبيني نسخه هاي چاپ شده و تایید نهایی

تبصره: مديرمسئول مي تواند بخشي از وظايف خود را با مسئوليت خود به سردبير تفويض نمايد.

3-3- سردبير

3-3-1- مدیر عامل و مدير مسئول از نفرات هیات تحریریه با مدرک حداقل فوق لیسانس در رشته های مرتبط با صنعت برق و سابقه پژوهشی قوی در صنعت برق یک نفر را به عنوان سردبیر انتخاب می نمایند. سردبير‌ با حكم مدیرمسئول شرکت براي مدت دو سال منصوب مي شود‌. سردبيرمجله رییس هیأت تحريريه مي باشد و مسئوليت علمي مقالات مجله را برعهده دارد‌.

3-3-2- وظايف سردبير

به شرح زير است‌:

- مسئوليت علمي مقاله های چاپ شده مجله، بر عهده سردبير است و تمامي نامه هاي دريافت، ارسال به داوري، پذيرش و يارد مقالات ( در موارد اعلام پذيرش يا رد مقالات با هماهنگي مدير مسئول)، به امضاي او خواهد بود

- تهيه و تنظيم برگه هاي فراخواني مقالات، نحوه نگارش، نحوه داوري، آيين نامه هاي علمي، جمعبندي نظر داوران و آراي هیأت تحريريه و نيز بررسي و طبقه بندي داوران

- سردبير، رياست جلسه هیأت تحريريه را بر عهده دارد و موظف است جلسات هیأت تحريريه را حداقل ماهي يك بار تشكيل دهد. اين جلسه با حضور حداقل 3/2 اعضاء رسميت مي يابد. در هر جلسه صورت جلسه اي توسط مدیر داخلی تهيه شده و به امضاي اعضاء مي رسد.

-سردبیر می تواند بخشی از اختیارات خود را کتبا و با موافقت مدیر مسئول به مدیر داخلی تفویض نماید.

- پيشنهاد عزل و نصب اعضاي هیأت تحريريه به مدیر مسئول و مدیر عامل شرکت

تبصره 1 : كليه مكاتبات مربوط به داوري مقاله ها به صورت محرمانه انجام مي پذيرد.

تبصره 2 : درصورت انتشار نامنظم مجله طي 2 سال و يا عدم انتشار مجله طي يكسال ، مدير مسئول مي تواند نسبت به تغییر سردبير اقدام نمايد .

3-4- هیأت تحريريه

هیأت تحريريه مجله حداقل 7 نفر مي باشد که به پیشنهاد مدیر عامل شرکت و مدیر مسئول مجله انتخاب می شوند.

تبصره 1 :

درصورت نياز و با تشخيص هیأت تحريريه ، استادان و يا دانشياران مؤسسه هاي ديگر در تخصص‌هاي مورد نياز‌(حسب مورد‌) به همكاري دعوت مي شوند‌.

تبصره 2 :

درصورتي كه شرکت به تعداد حد نصاب‌،‌ هیأت علمي استادیارو دانشيار نداشته باشد مي تواند اعضاي هیأت علمي دانشگاه ها را با شرايط فوق به عضويت انتخاب نمايد‌.

تبصره 3 :

چنانچه هر يك از اعضاي هیأت تحريريه در سه جلسه متوالي يا چهار جلسه نا متوالي غيبت داشته باشند، خود به خود مستعفي شناخته مي شود.

3-4- 2- وظايف هیأت تحريريه

به شرح زير است‌:‌

- نظارت بركيفيت انتشار مجله درپيشبرد هدف هاي آن‌.

- تعيين ضوابط پذيرش مقاله هاي دريافتي و چگونگي داوري درباره آنها‌.

- نظارت براجراي مراحل پذيرش و درج مقاله ها‌.

- پذيرش يا رد مقاله ها براساس نظرات داوران‌.

3-5- مدیر داخلی

3-5-1- مدیر داخلی

با هماهنگی مدیرعامل و صدور حکم مدیر مسئول منصوب می‌شود.

3-5-2- وظایف و اختیارات مدیر داخلی

عبارت است از :

- تشكيل منظم جلسات هیأت تحريريه و تنظيم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مراجع ذي ربط با هماهنگي و حضورسردبير، طبق آيين نامه داخلي مصوب هیأت تحريريه

- برقراري ارتباط ميان مجله و مركز نشر آثار علمي و ارسال مقالات براي چاپ با هماهنگي مدير مسئول

- برنامه ريزي توزيع مجله و ارسال آنها براي مشتركان ( از طريق روابط عمومي مؤسسه)

- تنظيم و رسيدگي به امور مالي مجله و گزارش منظم آن به مدير مسئول

- نظارت بر امور داخلي مجله و ارائه گزارش ماهانه به مدير مسئول

- ساير وظايفي كه بنا به تشخيص مدير مسئول و سردبیر به وي محول مي شود

ماده 4 . ساختار مجله

4-1- نوع مجله

مجله علمي ـ ترویجی بوده که در سال لازم است حداقل 4 شماره منتشر شود.

4-2- زبان مجله

مقالات مجله به زبان فارسی منتشر می‌شود و مجله می تواند شامل خلاصه مقالات به زبان انگلیسی باشد.

4-3- تعداد مقاله‌های هر شماره مجله، حداقل 7 مقاله پژوهشی یا مروری بوده و ترجیحا سعی می‌شود در شماره هاي اوليه حداقل 70% از مقاله‌های آن پژوهشی و ترويجي اصيل(‌و نه مقالات پژوهشي ضعيف) باشد.

4-3-1 حداكثر 15% مقالات يك شماره ( يك مقاله از 7 مقاله) مي تواند به صورت ترجمه باشد ( و نه ترجمه يك اثر بلكه گردآوري مجموعه اي از آثار به صورت ترجمه)

4-3-2 حداكثر 15% صفحات نشريه علمي ترويجي مي تواند مطالبي غير از مقالات باشد. و حداكثر 5% از هر شماره مي تواند به تبليغات مرتبط اختصاص يابد.

4-3-3 درج تاريخ دريافت و تاريخ پذيرش مقاله در ابتداي مقالات اجباري است.

4-4- اندازه مجله

قطع مجله رحلي (34×22) و طرح جلد آن برای هر شماره با رعایت موارد ضروری ذیل، متفاوت می‌باشد.

الف- نام مجله به زبان فارسی در روی جلد و به انگلیسی در پشت جلد ذکر شود.

ب- بر روی جلد عنوان موضوعی مجله، درجه اعتباری آن، شماره دوره، شماره مجله، زمان انتشار و شابک (ISSN) به فارسی و در پشت جلد همه این موارد به انگلیسی ذکر شود.

4-5- شناسنامه مجله

صفحه درون جلد، صفحه شناسنامه‌ای است که در آن موارد ذیل درج می‌شود:

- نام مجله، شماره دوره مجله و زمان انتشار

- نام و مرتبه علمي اعضاي هیأت تحريريه

- نام ویراستاران هر شماره مجله

- نشانی کامل مجله و نیز شماره و تاریخ صدور اعتبارنامه مجله

4-6- راهنمای مجله

نخستین صفحه (های) مجله با عنوان " راهنمای تهیه، نگارش و ارسال مقاله" به بیان چگونگی تهیه وتدوین و نحوه ارسال مقاله و معرفی سایت مجله می‌پردازد.

تبصره :

هیأت تحريريه دراولين جلسه خود راهنماي كامل نحوه تدوين مقاله ها را تهيه و تصويب مي نمايد و اين راهنما درهرشماره از مجله به چاپ مي‌رسد.

4-7- فهرست مندرجات

صفحه بعدی مقاله فهرست مندرجات مقاله را دربردارد. همچنین صفحه آخر مجله فهرست مندرجات مجله را به زبان انگلیسی نشان می‌دهد.

4-8- تنظیم صفحات مجله

سایر صفحه‌های مجله به ترتیب ذیل منظم می‌گردند:

- سرمقاله (در صورت وجود)

- مقاله‌های مروری (تحلیلی)

- مقاله‌های پژوهشی (علمی – پژوهشی-ترویجی)

-اخبار و اطلاعات صنعت برق ( به تشخیص سردبیر با هماهنگی مدیر داخلی و اعضای هیات تحریریه)

- چکیده انگلیسی مقاله‌های مروری(در صورت وجود)

- چکیده انگلیسی مقاله‌های پژوهشی(در صورت وجود)

4-9- صفحه شروع مقاله

مقاله از صفحه فرد شروع و عنوان كامل مقاله درصفحه اول آن چاپ مي شود .

4-10- شناسنامه مقاله

در بالاي صفحات فرد، عنوان مقاله و در بالاي صفحات زوج عنوان مجله، شماره دوره، شماره مجله و سال انتشار درج مي‌شود .

ماده 5 . تشكيلات اداري و بودجۀ مجله

5-1- مدیریت عمومی مجله

مجله (با اختيارات تعريف شده دراين اساسنامه) واحدي مستقل است كه با هماهنگي مدير مسئول و سردبير اداره می‌شود.

5-2- ویراستاری

مجله داراي حداقل دو ويراستار (كه ويرايش ادبي و علمي مجله را به زبانهاي فارسي و انگلیسی انجام خواهند داد) و يك حروف‌نگار ( كه با انتخاب سردبير به همكاري دعوت می‌شود) خواهد بود.

5-3- بودجه مجله

محل بودجه مجله از بودجه روابط عمومی خواهد بود. بودجه مجله شامل حق داوري، هزينه چاپ و انتشار مجله و ساير هزينه‌ها است.

ماده 6 نحوه داوري مقاله درمجله

به منظور بهبود كيفيت علمي مجله علمي ـ ترویجی و هماهنگي درامر بررسي و داوري مقاله هاي ارسالی مفاد اين آيين نامه انجام می‌شود :

1- اختیارات سردبیر مجله

سردبير مجله پس از بررسي و داوري مقدماتي ، درصورت انطباق ساختار و نگارش مقاله با شيوه درج نسبت به طرح آن در هیأت تحريريه اقدام مي نمايد .

2- تعیین داوران

سردبير با هماهنگي هیأت تحريريه درجلسات رسمي ماهانه نسبت به تعيين داوران اقدام مي نمايد .

3- انتخاب داوران

داوران (غير از هیأت تحريريه ) حتي الامكان بايد از دانشگاه ها، یا اعضای صنعت برق با مدرک دکتری یا پشتوانه قوی علمی انتخاب شوند.

4- تخصص داوران

داور بايد متخصص و حداقل داراي يك اثر علمي در زمينه مورد بحث مقاله باشد .

5- نام داوران

با توجه به اصل محرمانه بودن داوري ، نام نويسنده(گان) مقاله بايد محرمانه بماند .

6- روند ارسال مقاله به داوران

ارسال مقاله جهت داوري با پست الکترونیکی رسمي سردبير انجام مي شود .

7- فرم داوری

داوري در قالب فرم مشخص كه مصوب هیات تحریریه می‌باشد، انجام خواهد گرفت .

8- پذیرش مقاله

هر مقاله براي سه داور ارسال مي‌شود كه با دريافت نظر همسان دو داور ، قابل تصميم‌گيري درجلسه هیأت تحريريه خواهد بود .

9- اعمال نظرات داوران

نظرات اصلاحي و پيشنهادات داوران براي نويسنده (گان) مقاله جهت اعمال نظرات داوران (بدون ذكر نام داور) ارسال مي شود. نويسنده حق پاسخگويي به نظرات را دارد. قضاوت نهايي برعهده هیأت تحريريه است.

10- اختلاف نظر در داوری

درصورت اختلاف نظر ميان داوران و يا عدم دريافت پاسخ، داور يا داوران ديگري توسط هیأت تحريريه براي داوري انتخاب خواهد شد .

11- ضرب‌العجل داوری

مهلت داوري حداكثر دو هفته پس از دريافت مقاله است. چنانچه داور به هر دليل قصد اظهار نظر نداشته باشد، می‌بایست مقاله را حداكثر تا 10 روز برگرداند تا براي داور ديگري ارسال شود .

اين آيين‌نامه در تاريخ 31/3/1390 به تصويب مدیرعامل شرکت توانیر و مدیر مسئول مجله رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا مي‌باشد.