صفحه اصلی

برقرسانی به روستاهای بدون برق واجد شرایط درکشور از طریق شبکه سراسری برق و انرژی های تجدید پذیر و برقرسانی به عشایر فاقد برق از طریق سامانه های تولید برق قابل حمل بر اساس سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مبنی برتوجه به مناطق محروم و روستاهای کشور.


اخبار

اطلاعیه